Säännöt

Polyteknikkojen olutkulttuurin edistämisyhdistyksen säännöt

1 Luku – Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Polyteknikkojen olutkulttuurin edistämisyhdistys ry, yhdistyksen epävirallinen nimi on Polku. Näissä säännöissä käytetään nimitystä Polku. Polkun kotipaikka on Espoon kaupunki.

2§ Polkun tarkoitus

Polkun tarkoituksena on kehittää suomalaista olutkulttuuria ja parantaa olueen liittyviä juomatottumuksia, pyrkiä lisäämään oluttietoutta ja -tuntemusta sekä tutkia oluen valmistusmenetelmiä. Polku toimii Aalto-yliopiston Ylioppilaskunnan, josta näissä säännöissä myöhemmin käytetään nimitystä AYY, piirissä.

3§ Polkun toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Polku pyrkii keräämään ja välittämään olutta koskevaa tietoa, tutustumaan kokeellisesti oluen valmistukseen, luomaan yhteyksiä alan teollisuuteen ja muihin vastaavanlaisiin yhdistyksiin, järjestämään jäsenilleen tutustumiskäyntejä, juhlia, illanviettoja ja valistustilaisuuksia.

4§ Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi Polku voi järjestää maksullisia illanviettoja, myyjäisiä, huvitilaisuuksia, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, sekä asianomaisen luvan saatuaan järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä. Lisäksi se kerää jäsenmaksuja.

Polku voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

5§ Polkun viralliset kielet

Polkun virallinen kieli on suomi. Pöytäkirja- ja ilmoituskielenä on Suomi.

2 Luku – Jäsenet ja maksut

6§ Jäsenet

Polkun jäseniä ovat varsinaiset, vanhat, ulko-, kannatus- ja kunniajäsenet. Varsinaisia jäseniä voivat olla vain AYY:n varsinaiset jäsenet.

Polkun varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä jokaisen Polkun toiminnasta kiinnostuneen AYY:n varsinaisen jäsenen.

Polkun vanhaksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä jokaisen Polkun toiminnasta kiinnostuneen Polkun entisen jäsenen, joka ei enää voi olla Polkun varsinainen jäsen.

Polkun ulkojäseneksi voi hallitus hyväksyä jokaisen Polkun toiminnasta kiinnostuneen henkilön, jota ei voida hyväksyä varsinaiseksi tai vanhaksi jäseneksi.

Polkun kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä Polkun toimintaa tukeva henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.

Polkun kunniajäseneksi voi Polkun kokous kolmeneljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut Polkun toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä.

Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus tai vähintään kymmenen (10) Polkun varsinaista jäsentä.

7§ Jäsenluettelo

Polkun jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen
täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan Polkulle kotipaikkaansa ja
nimeensä kohdistuvista muutoksista.

8§ Jäsenmaksut

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous erikseen kullekin jäsenryhmälle.

Jäsenmaksun suorittamisesta ovat kuitenkin vapautettuja:

  1. kunniajäsenet
  2. varsinaiset jäsenet, jotka ovat tehneet poissaoloilmoituksen Aalto-yliopistoon Polkun koko jäsenmaksukaudeksi.

9§ Polkuun liittyminen

Sen, joka tahtoo liittyä Polkun jäseneksi, on ilmoitettava aikomuksestaan Polkulle. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus, kunniajäsenten osalta kuitenkin Polkun kokous.

10§ Polkusta eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota Polkusta ilmoittamalla siitä kirjallisesti Polkun hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä Polkun kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

11§ Polkusta erottaminen

Polkun hallitus voi erottaa jäsenen Polkusta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai jos hän on menettelyllään Polkun tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut Polkua tai ei täytä laissa taikka Polkun säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Erottamispäätös on viipymättä toimitettava kirjallisena erotetulle, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

12§ Erottamispäätöksestä valittaminen

Polkun hallituksen erottamalla jäsenellä on oikeus kirjallisesti valittaa päätöksestä Polkun kokoukselle. Valitus on toimitettava hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa hallituksen kokouksen tarkastetun pöytäkirjan julkaisemisesta Polkun virallisella ilmoitustaululla ja se on käsiteltävä seuraavassa Polkun kokouksessa, kuitenkin viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden sisällä valituksen jättöpäivästä.

3 Luku – Polkun kokoukset

13§ Polkun kokoukset

Polkun kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset kokoukset.

Polkun vuosikokous pidetään helmikuussa ja vaalikokous marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

14§ Vuosikokous

Vuosikokous on pidettävä helmikuun aikana ja siinä on käsiteltävä ainakin:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen työjärjestys
5. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittely
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen
7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. Hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle
9. Hallituksen laatima talousarvio kuluvalle toimikaudelle
10. Polkun liittymismaksujen ja jäsenmaksujen suuruus
11. Jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä
12. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
13. Kokouksen päättäminen.

15§ Vaalikokous

Vaalikokous on pidettävä marraskuun aikana ja siinä on käsiteltävä ainakin:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen työjärjestys
5. Hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavaksi toimikaudeksi
6. Taloudenhoitajan, sihteerin ja muiden hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi
7. Polkun toimihenkilöiden valinta seuraavaksi toimikaudeksi
8. Kahden (2) tilintarkastajan sekä 1. ja 2. varatilintarkastajan valinta seuraavaksi toimikaudeksi
9. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
10. Kokouksen päättäminen.

16§ Ylimääräiset kokoukset

Ylimääräinen kokous pidetään, kun Polkun kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) Polkun äänioikeutetuista jäsenistä tai 10 Polkun varsinaista jäsentä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on toimitettu jollekin hallituksen jäsenelle.

17§ Oikeudet Polkun kokouksissa

Polkun kokouksissa on läsnäolo-oikeus kaikilla Polkun jäsenillä. Varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus siten, että jokaisella on yksi ääni. Muilla jäsenillä on puhe- ja esitysoikeus. Kokouksen päätöksellä voidaan myös Polkuun kuulumattomille myöntää läsnäolo- sekä puhe- tai esitysoikeus.

18§ Päätöksenteko

Päätökset Polkun kokouksessa tehdään ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

19§ Polkun kokouksen koollekutsuminen

Polkun kokouksen kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu on julkaistava Polkun virallisella ilmoitustaululla ja lähetettävä Polkun jäsenistön sähköpostilistalle sekä uutisryhmään tky.alayhd.polku viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta. Kutsun pitää myös olla nähtävissä Polkun kotisivuilla.

20§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos se on yhdistyslain ja näiden sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.

21§ Käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Kokous voi myös ottaa käsiteltäväkseen asian, jonka kokous julistaa kiireelliseksi vähintään viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä. Ainoastaan Polkun kokous voi päättää Polkun sääntöjen muuttamisesta, kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka muun huomattavan omaisuuden luovuttamisesta, hallituksen tai sen jäsenen tai tilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, äänestys- tai vaalijärjestyksestä, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tai Polkun purkamisesta. Päätöstä näistä tai muista merkittävistä asioista ei voi tehdä, mikäli siitä ei ole mainittu kokouskutsussa.

Mikäli Polkun jäsen haluaa tuoda jonkin asian Polkun kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

22§ Luottamus- tai toimihenkilön erottaminen

Polkun kokous voi perustellusta syystä vapauttaa luottamus- tai toimihenkilön kesken toimikauttaan, jollain kokouskutsussa on siitä mainittava. Vapautettaessa hallitus tai sen jäsen tehtävistään on päätöksen synnyttävä kolmeneljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä.

4 Luku – Hallitus

23§ Hallitus

Polkun asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu vaalikokouksessa valitut puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri sekä yhdestä viiteen (1-5) muuta jäsentä.

Vain Polkun varsinaiset jäsenet ovat vaalikelpoisia Polkun hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenistä vähintään puolet on oltava Polkun varsinaisia jäseniä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja johtaa puhetta niissä, kutsuu koolle Polkun kokoukset sekä valvoo, että Polkun toiminta on sääntöjen mukaista. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt tai esteellinen.

Sihteerin tehtävänä on laatia pöytäkirjat Polkun ja Polkun hallituksen kokouksista, pitää luetteloa Polkun jäsenistä ja huolehtia arkistosta.

Taloudenhoitajan tehtävänä on hoitaa Polkun taloutta ja omaisuutta, sekä valmistella ehdotukset tilinpäätökseksi ja talousarvioksi.

24§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

1. Huolellisesti hoitaa Polkun asioita
2. Edustaa Polkua
3. Laatia esitykset Polkun toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi
4. Valmistella Polkun kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset
5. Hoitaa Polkun taloutta ja omaisuutta
6. Päättää jäseneksi hyväksymisestä lukuun ottamatta kunniajäseniä
7. Valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa ja puuttua näihin tarvittaessa sekä
8. Kutsua Polkun kokoukset koolle tarpeen vaatiessa.

25§ Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu hallituksen keskuudessaan sopimalla tavalla ja kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa kuitenkin arpa.

26§ Polkun nimenkirjoittaminen

Polkun nimen kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Näistä toisen on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

5 Luku – Toimihenkilöt ja toimikunnat

27§ Asettaminen, toimikausi ja toimintaan osallistuminen

Polkun kokous tai hallitus voi erityisiä tehtäviä varten asettaa toimikuntia ja toimihenkilöitä. Tällöin on määrättävä toimikausien pituudet, sekä toimikuntien osalta myös vastuuhenkilö.

28§ Luottamus- tai toimihenkilön erottaminen

Polkun kokous voi perustellusta syystä vapauttaa luottamus- tai toimihenkilön kesken toimikauttaan, jollain kokouskutsussa on siitä mainittava. Vapautettaessa hallitus tai sen jäsen tehtävistään on päätöksen synnyttävä kolmeneljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä.

Hallitus voi vapauttaa vain itse nimittämänsä toimihenkilön tai -kunnan kesken tämän toimikautta.

6 Luku – Hallinto ja talous

29§ Toimi- ja tilikausi

Polkun toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

30§ Tilintarkastajat

Polkun taloudenhoitoa ja hallintaa valvovat tilintarkastajat. Hallituksen on toimitettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä Polkun ja hallituksen kokousten pöytäkirjat sekä toimintakertomus tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

Tilit on annettava tarkastettavaksi muutenkin pyydettäessä.

Tilintarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen, Polkun vuosikokoukselle osoitettu lausunto toimittamastaan Polkun hallinnon ja tilien tarkastuksesta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

7 Luku – Polkun retket

31§ Retket

Polku voi järjestää retkiä ja tutustumiskäyntejä jäsenilleen, jotka tukevat Polkun toimintaa.

8 Luku – Erityisiä määräyksiä

32§ Polkun tunnukset ja merkit

Polkun tunnuksista, merkeistä ja virallisesta ilmoitustaulusta päättää Polkun kokous.

33§ Polkun päätösten moittiminen

Jos Polkun päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä tai jos se muutoin on lain tai Polkun sääntöjen vastainen, voi Polkun jäsen, hallitus tai hallituksen jäsen nostaa kanteen Polkua vastaan päätöksen julistamiseksi pätemättömäksi. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen.

34§ Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä Polkun kokouksessa, joiden väli on ollut vähintään neljätoista (14) vuorokautta. Muutosesityksen pääkohdat on mainittava kokouskutsussa.

Muutosesityksen voi tehdä Polkun hallitus tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) Polkun varsinaisista jäsenistä kirjallisena hallitukselle. Muutosesitys on käsiteltävä seuraavassa Polkun kokouksessa.

35§ Polkun purkautuminen

Polku purkautuu, jos Polkun kokous tekee siitä päätöksen vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta.

Polkun purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi siirtyvät sen varat AYY:lle käytettäväksi näiden sääntöjen 2 § mukaiseen tarkoitukseen tai sen ollessa mahdotonta AYY:n toiminnan tukemiseen.

36§ Sääntömuutoksen tai purkautumisen voimaantulo

Sääntömuutos tai purkautumispäätös tulee voimaan, kun se on merkitty yhdistysrekisteriin.

37§ Säännöissä määräämättömät asiat

Polkun toiminnassa noudatetaan näiden sääntöjen lisäksi yhdistyslakia, kirjanpitolakia sekä tilintarkastuslakia.

Comments are closed.